#XarxaLlibres: instruccions per a la tramitació

386xarxallibres

Després d’uns mesos d’espera ja s’acosta la data de tramitar les ajudes de XarxaLlibres*, ací teniu la documentació que cal i els terminis.

(Entrar en la noticia para leer también la información en Castellano)

QUAN? (Ver en Castellano)

El dia que s’ha de lliurar la documentació per a demanar l’ajuda al Pare Català és el 29 de gener. El personal de l’Ajuntament encarregat de recollir-la serà a la biblioteca de 9h a 13h i de 16h a 18h.

(Famílies, estigueu atentes a les informacions de l’escola, l’AMPA i els delegats/des per si hi ha canvis d’ubicació o horari!)

QUÈ CAL PRESENTAR?

1.- La sol·licitud de l’ajuda per DUPLICAT.

S’ha d’omplir la sol·licitud de l’ajuda (una per cada alumne/a). Es recomana fer el procés telemàticament per a que siga més àgil. Clicant ACÍ trobareu el formulari i les passes a seguir (a voltes dóna error, torneu-ho a intentar). Per a omplir la sol·licitud necessiteu el codi de centre: 46015885. I tingueu a mà el NIA de l’alumne/a i el número de compte on us han de fer l’ingrés.

*Cas que us resulte impossible omplir-lo telemàticament, s’omplirà el formulari a mà que podeu descarregar ACÍ.

En tots dos casos cal imprimir DUES CÒPIES.

2.- Els justificants originals de compra, duplicats o còpies compulsades de les factures per les compres de llibres de text i el material curricular per al curs 2015/2016. Els justificants hauran de contindre NIF/CIF del proveïdor, número de factura, data, adreça completa i un llistat nominal dels productes adquirits amb el preu.

3.- Original i còpia o còpia confrontada dels documents que acrediten que els llibres de text i el material curricular han estat efectivament pagats amb anterioritat a la finalització del període de presentació de documentació (no seran necessaris si en les factures figura el segell ‘pagat’).

4.- Una declaració responsable del sol·licitant d’acceptació del que establixen les bases i la convocatòria a l’empara de la qual se sol·licita la subvenció. Podeu descarregar el document ‘Annex. Declaració responsable’ ACÍ.

5.- Original i còpia o fotocòpia confrontada de la pàgina del Llibre de Família on conste inscrit l’alumne. En el cas que la sol·licitud no siga presentada pels progenitors sinó pel tutor/a legal de l’alumne/a, esta condició haurà d’acreditar-se per mitjà de la corresponent resolució.

6.- Original i còpia o còpia confrontada de la documentació acreditativa de la identitat del sol·licitant (fotocòpia del DNI, NIE o targeta de residència en vigor).

Per aclariments i més informació:

Per mail: xarxallibres@valencia.es

Per telèfon: 900202122, 962082146 i 962082148.

Per a ampliar informació sobre les característiques dels documents a aportar podeu consultar les Bases Reguladores de la Convocatòria, disponibles a la web de l’Ajuntament de València en la icona XarxaLlibres.

*QUÈ ÉS XARXALLIBRES?

És un programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a la creació d’un banc de llibres i altres materials per a l’alumnat d’Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica als centres docents públics i privats-concertats del País Valencià. XarxaLlibres està cofinançat a parts iguals per la Generalitat Valenciana, les diputacions i els ajuntaments.

Cal tindre en compte que la gestió s’ha de fer on estiguen empadronats els vostres fills i filles, independentment que estiguen matriculats en un centre educatiu d’una altra localitat.
La quantia individual per alumne/a serà com a màxim de 200 euros, que es rebran en dues fases:

 • Fins als primers 100 euros es rebran quan s’aporte el justificant de compra a l’ajuntament.

 • Fins als 100 euros restants es faran efectius quan es retornen els llibres de text en bon estat quan finalitze el curs 2015-2016.

  information-info-icon-button_smallAcí teniu un llistat resumit de la documentació a aportar.

  1.- Sol·licitud de l’ajuda: dues còpies impreses.

  2 i 3.- Justificació dels materials adquirits i del pagament: Original i còpia o còpia confrontada. (La factura amb el segell de pagat inclou aquestes dades).

  4.- Declaració responsable del sol·licitant: impresa i cumplimentada.

  5.- Llibre de Família: original i còpia o còpia confrontada. Cas de no ser els progenitors, document acreditatiu de tutoria.

  6.- DNI, NIE o Targeta residència en vigor: original i còpia.

 

(Castellano)

#XarxaLlibres: instrucciones para la tramitación

Después de unos meses de espera ya se acerca la fecha de tramitar las ayudas de XarxaLlibres, aquí tenéis la documentación que hace falta y los plazos.

¿CUÁNDO?

El día que se tiene que entregar la documentación para pedir la ayuda al Pare Catalá es el 29 de enero. El personal del Ayuntamiento encargado de recogerla estará en la biblioteca de 9h a 13h y de 16h a 18h.

(Familias, estad atentas a las informaciones de la escuela, el AMPA y los delegados/as por si hay cambios de ubicación u horario!)

¿QUÉ HAY QUE PRESENTAR?

1.- La solicitud de la ayuda por DUPLICADO.

Se tiene que llenar la solicitud de la ayuda (una por cada alumno/a). Se recomienda hacer el proceso telemáticamente para que sea más ágil. Clicando AQUÍ encontraréis el formulario y los pasos a seguir (a veces da error, volvedlo a intentar). Para llenar la solicitud necesitáis el código de centro: 46015885. Y tened a mano el NIA del alumno/a y el número de cuenta donde os tienen que hacer el ingreso.

En caso de que os resulte imposible llenarlo telemáticamente, se llenará el formulario a mano que podéis descargar AQUÍ.

En los dos casos hay que imprimir DOS COPIAS.

2.- Los justificantes originales de compra, duplicados o copias compulsadas de las facturas por las compras de libros de texto y el material curricular para el curso 2015/2016. Los justificantes tendrán que contener NIF/CIF del proveedor, número de factura, fecha, dirección completa y un listado nominal de los productos adquiridos con el precio.

3.- Original y copia o copia confrontada de los documentos que acreditan que los libros de texto y el material curricular han sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del periodo de presentación de documentación (no serán necesarios si en las facturas figura el sello ‘pagado’).

4.- Una declaración responsable del solicitante de aceptación del que establecen las bases y la convocatoria en el amparo de la cual se solicita la subvención. Podéis descargar el documento Anexo “Declaración responsable” AQUÍ.

5.- Original y copia o fotocopia confrontada de la página del Libro de Familia donde conste inscrito el alumno. En el supuesto de que la solicitud no sea presentada por los progenitores sino por el tutor/a legal del alumno/a, esta condición tendrá que acreditarse por medio de la correspondiente resolución.

6.- Original y copia o copia confrontada de la documentación acreditativa de la identidad del solicitante (fotocopia del DNI, NIE o tarjeta de residencia en vigor).

Por aclaraciones y más información:

Por mail: xarxallibres@valencia.es

Por teléfono: 900202122, 962082146 y 962082148.

Para ampliar información sobre las características de los documentos a aportar podéis consultar las Bases Reguladoras de la Convocatoria, disponibles en la web del Ayuntamiento de Valencia en el icono XarxaLlibres.

¿QUÉ ES XARXALLIBRES?

Es un programa de gratuidad de libros de texto dirigido a la creación de un banco de libros y otros materiales para el alumnado de Educación Especial, Primaria, Secundaria y Formación Profesional Básica a los centros docentes públicos y privados-concertados del País Valenciano. XarxaLlibres está cofinanciado a partes iguales por la Generalitat Valenciana, las diputaciones y los ayuntamientos.

Hay que tener en cuenta que la gestión se tiene que hacer donde estén empadronados vuestros hijos e hijas, independientemente de que estén matriculados en un centro educativo de otra localidad.

La cuantía individual por alumno/a será como máximo de 200 euros, que se recibirán en dos fases:

 • Hasta los primeros 100 euros se recibirán cuando se aporte el justificante de compra al ayuntamiento.
 • Hasta los 100 euros restantes se harán efectivos cuando se devuelven los libros de texto en buen sido cuando finalizo el curso 2015-2016.

 

information-info-icon-button_smallAquí tenéis un listado resumido de la documentación a aportar.

1.- Solicitud de la ayuda: dos copias impresas.

2 y 3.- Justificación de los materiales adquiridos y del pago: Original y copia o copia confrontada. (La factura con el sello de pagado incluye estos datos).

4.- Declaración responsable del solicitante: impresa y cumplimentada.

5.- Libro de Familia: original y copia o copia confrontada. En caso de no ser los progenitores, documento acreditativo de tutoría.

6.- DNI, NIE o Tarjeta residencia en vigor: original y copia.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s