Comissió de coeducació

Coeducació

coeducacio.parecatala@gmail.com

La coeducació és l’acció educadora que potencia la igualtat real d’oportunitats i valora indistintament l’experiència, les aptituds i l’aportació social i cultural de dones i homes, en igualtat de drets, sense estereotips sexistes, homofòbics, bifòbics, transfòbics o androcèntrics ni actituds discriminatòries per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

Des del sistema educatiu, hem de treballar amb perspectiva de gènere, considerant les diferències per sexe i gènere en tota activitat, amb l’objectiu de reflexionar-hi per trobar línies d’acció que permetin prevenir i resoldre desigualtats. Alhora, la perspectiva de gènere s’ha d’implementar amb una mirada interseccional, valorant com el gènere interactua amb altres condicionants que també travessen les persones, com poden ser la situació de discapacitat, origen, classe.

Cal incorporar la coeducació a tots els nivells i modalitats del sistema educatiu, en la programació educativa i el currículum, a l’efecte d’afavorir el desenvolupament de les persones al marge dels estereotips i rols en funció del sexe, garantint una orientació personal, acadèmica i professional lliure de biaixos sexistes i androcèntrics, evitant tota discriminació associada al sexe o gènere.